(php) 二维数组只选择目标字段

我现在二维数组中有1千多条数据,每条数据中字段都有冗余,我现在每条数据中只需要我红框框出来的3条目标字段就好啦,其他的都不要,
我现在知道要用双重的foreach循环来做,但是一直做不出来,还请大家帮忙解答一下,谢谢
图如下:

题主你是想把二位数组里你想要的字段取出来吗, 不用两次foreach

<?php //---构造测试数据 ---
$arry = [];
for $i=0; $i < 1000; $i++ { $arry[] = [ platform_good_id => mt_rand1, 2000, good_name => goodname . $i, xxxxxxx => xxxxx, wadadad => adwawdadwad, remake => ];
}
//---构造测试数据 --- $data = []; foreach $arry as $key => $value { $data[] = [ platform_good_id => $value[platform_good_id], good_name => $value[good_name], remake => $value[remake], ];
} var_dump$data; 

如下:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body> <?php $arr = array "a"=>array"a"=>"a","b"=>"b","c"=>"c","d"=>"d","e"=>"e", "b"=>array"a"=>"a","b"=>"b","c"=>"c","d"=>"d","e"=>"e", "c"=>array"a"=>"a","b"=>"b","c"=>"c","d"=>"d","e"=>"e", "d"=>array"a"=>"a","b"=>"b","c"=>"c","d"=>"d","e"=>"e", "e"=>array"a"=>"a","b"=>"b","c"=>"c","d"=>"d","e"=>"e"; $result = array; foreach $arr as $k => $v{ $result[$k] = array; foreach$v as $key => $value{ if$key === "b" || $key === "d" || $key === "e"{ $result[$k][$key] = $value; } }
}
print_r$arr;
print"<br/>";
print_r$result;
?> </body>
</html>

以上代码是提取其中键值为 b d e的元素然后组成一个新的数组。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注